Stanovy spolku CyberLadies, z.s.

Čl I. — Název a sídlo

I.1. Název spolku: CyberLadies, z. s.

I.2. Sídlo spolku: Varšavská 715/36, Praha 2, 120 00

Čl II. — Účel spolku

II.1. Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem osob. Účelem spolku je spojování a podpora málo zastoupených skupin v českém kyberbezpečnostním prostředí, primárně žen, sexuálních, národnostních a dalších menšin a všech, kteří se neidentifikují s mainstreamem.

Čl III. — Formy činnosti

III.1. Formami činnosti spolku jsou zejména:

 • a) Realizace osvětové činnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti.
 • b) Propojování CyberGals, zaměstnavatelek a zaměstnavatelů.
 • c) Poskytování mentoringu a organizování vzdělávacích akcí.
 • d) Zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel spolku.
 • e) Další formy činností a konkretizaci činností stanovuje předsednictvo CyberLadies.

Čl IV. — Statutární orgán

IV.1. Statutárním orgánem spolku je CyberBoard.

IV.2. CyberBoard je nejméně tříčlenný.

IV.3. Každá členka CyberBoardu jedná samostatně.

IV.4. Prvními členkami CyberBoardu jsou zakladatelky spolku. CyberBoard může přijmout další členky většinovým hlasováním. V případě ukončení členství ve spolku nebo rezignace na funkci členky CyberBoardu se doplňuje kooptací některou z členek spolku tak, aby počet členek neklesl pod tři.

IV.5. CyberBoard se schází dle potřeby.

IV.6. CyberBoard si volí předsedkyni, tato pozice se nazývá Directress.

IV.7. CyberBoard zastupuje spolek ve všech záležitostech, především:

 • a) sjednává a podepisuje smlouvy;
 • b) jedná jménem spolku s úřady a dalšími subjekty;
 • c) uděluje jménem spolku plnou moc.

IV.8. CyberBoard se může usnášet i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.

Čl V. — Nejvyšší orgán

V.1. Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze CyberLadies.

V.2. Členská schůze CyberLadies se schází dle potřeby.

V.3. Členská schůze CyberLadies především:

 • a) přijímá členky;
 • b) rozhoduje o změnách stanov;
 • c) konkretizuje činnost spolku;
 • d) schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, výroční zprávu a případně další dokumenty.

V.4. Členkou Členské schůze CyberLadies se může stát každá členka spolku, která o to zažádá a bude většinovým hlasováním přijata.

V.5. Členská schůze CyberLadies se může usnášet i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.

Čl VI. — Členství ve spolku

VI.1. Členství ve spolku je dobrovolné.

VI.2. Členky spolku přijímá Členská schůze CyberLadies.

VI.3. Členky spolku se nazývají CyberLadies.

VI.4. Členka spolku má povinnost dodržovat stanovy, hájit zájmy spolku, řádně hospodařit se svěřenými hodnotami a majetkem spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.

VI.5. Členství ve spolku zaniká dobrovolným vystoupením členky, úmrtím, nebo vyloučením na základě rozhodnutí CyberBoardu.

VI.6. Členka má především právo účastnit se schůzí, předkládat návrhy a připomínky k činnosti spolku, žádat o přijetí do Členské schůze CyberLadies a do CyberBoardu.

VI.7. Spolek si vede seznam současných i bývalých členek.

Čl VII. — Majetek a hospodaření spolku

VII.1. Zdrojem majetku spolku jsou zejména:

 • a) dary,
 • b) sponzorské příspěvky,
 • c) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména výtěžky ze společenských aktivit,
 • d) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.

VII.2. Spolek prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady. Za evidenci hospodaření spolku a zajištění plnění daňových povinností spolku je odpovědní Členská schůze CyberLadies, která může touto činností pověřit některou členku jako pokladnici.

Čl VIII. — Závěrečná ustanovení

VIII.1. Prvními členkami statutárního orgánu jsou:

 • a) Zuzana Pechová
 • b) Markéta Gregorová
 • c) Tereza Kubů

VIII.2. Tyto stanovy byly schváleny zakladatelkami spolku, což stvrzují svými podpisy.

Praha, 22.9.2023